Privacy

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw Gegevens

Dierenarts aan huis Laurent Pauwels

Acacialaan 113

8530 Harelbeke

BTW BE0826829285

 

 1. PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden beheerd door “Dierenarts aan huis” op basis van een bestaande contractuele relatie met U.

Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679).

 

 1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

In deze privacyverklaring hebben persoonsgegevens betrekking op informatie of deeltjes informatie die het mogelijk maken om U te identificeren. Een identificeerbaar persoon is iemand die geïdentificeerd kan worden, hetzij direct of indirect, in het bijzonder door het verwijzen naar een identificatienummer of naar één of meerdere factoren die gelinkt zijn aan fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Wij verzamelen onderstaande persoonsgegevens:

 • Uw naam en voornaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw contactgegevens (email adressen, tel. & gsm nummers)
 • Facturatiegegevens (factuuradres, ondernemingsnummer)

Mogelijks houden wij ook volgende gegevens bij:

 • Leeftijd, geslacht, ras en consultatiehistoriek van uw huisdier

Worden door ons in géén geval bijgehouden:

 • Uw Rijksregisternummer
 • Informatie van seksuele, religieuze, politieke of fysieke aard
 • Etc…

 

 1. UIT WELKE BRONNEN VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen persoonsgegevens vanuit de volgende bronnen:

1) De persoonsgegevens die U ons meedeelt tijdens het opmaken of wijzigen van uw klantendossier, dit op basis van onze contractuele relatie met U.

2) De persoonsgegevens die U zelf inbrengt / beheert in uw private ruimte (vraag informatie aan onze balie)

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard voor de periode die vereist is om het doel van de verwerkingen te bereiken (= om het beheer van uw patientendossiers mogelijk te maken). Daarna worden uw gegevens door ons gewist of ge-anonimiseerd.

 

 

 

 1. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij dragen privacy hoog in het vaandel.

Uw persoonsgegevens worden aan GEEN derden (noch fysieke personen, noch rechtspersonen) doorgegeven. Wij verkopen geen gegevens, wij stellen aan niemand gegevens ter beschikking.

Hier is slechts één uitzondering op: uw (facturatie) gegevens worden mogelijks door ons ter beschikking gesteld aan ons boekhoudkantoor. Uw factuurgegevens worden hen ter beschikking gesteld met als enige doel dat zij onze boekhouding kunnen voeren.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in een gespecialiseerde databank die beheerd wordt door een gespecialiseerd software bureau waarmee wij een contractuele relatie hebben. Deze databanken worden strikt beheerd volgens de regels van de GDPR.

Onze personeelsleden en aangestelden met wie wij een contractuele arbeidsrelatie hebben hebben mogelijks toegang tot uw bestanden, met onderstaande doeleinden (deze opsomming is limitatief):

 • U ondersteuning te kunnen bieden wanneer u ons vragen stelt (bv. opzoeken prijs, meest recente vaccinatie etc…)
 • om afspraken met u te kunnen inplannen
 • om de historiek van de behandeling van uw dieren te kunnen raadplegen

We verkopen (of verhuren) geen persoonsgegevens aan andere dienstenverleners. In geen geval delen wij uw gegevens delen met derde partijen die niet voldoen aan de GDPR.

 

 1. NAAR WAAR TRANSFEREREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen binnen de Europese Unie. We transfereren enkel persoonsgegevens aan onze contractuele dienstverleners die ons bijstaan bij het onderhoudswerkzaamheden indien zij voldoen aan art. 44 en volgende van de GDPR.

Indien van toepassing: Mogelijks worden uw persoonsgegevens door ons doorgegeven aan derden met het oog op:

 • het versturen van geautomatiseerde mailings
 • een third-party systeem voor afsprakenbeheer

 

 

 1. WELKE RECHTEN HEEFT U?

 

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van welk gebruik wij ervan maken. U kunt dit doen door U aan te melden op uw private ruimte of wend u tot onze balie (vraag vrijblijvend meer informatie aan de balie ivm uw private ruimte)

 

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Dierenarts aan huis”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Dierenarts aan huis” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Voor zover uw private ruimte U de mogelijkheid biedt om dit zelf te doen, kunt u dit ook zelf doen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

U kunt vrij beslissen of U ons toestemming geeft of wij u (e)mailings mogen toesturen. Wij hanteren (e)mailings om U op de hoogte te brengen van vaccinatieherinneringen, van info avonden, promotie acties enzovoort.

 

6.2 Recht van verzet

 

Wij zijn genoodzaakt om uw persoonsgegevens te verwerken om U een hoogstaande en kwalitatieve dienstverlening te kunnen bieden. U beschikt echter over het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

Opmerking: wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor direct marketing doeleinden als u ons daar uitdrukkelijk uw toestemming voor gegeven hebt.

 

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Dierenarts aan huis” in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

6.5 Uitoefening van uw rechten

 

U kan uw rechten uitoefenen door “Dierenarts aan huis” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@dierenartsaanhuisbe per post naar Acacialaan 113, 8530 Harelbeke,  door gebruik te maken van het contactformulier “Mijn berichten” op de private ruimte waarvan u gebruik maakt, mits toevoeging van een kopie van Uw identiteitskaart. U kunt zich ook tot onze balie wenden.

 

6.6 Automatische beslissingen en profiling

 

Uw persoonsgegevens maken NIET het voorwerp uit van profiling en worden door “Dierenarts aan huis” ook niet aan geautomatiseerde beslissingen onderworpen.

 

6.7 Recht om klacht in te dienen

 

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

 

 1. BIJKOMENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

 

Juridische procedures

 

De Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van uw private ruimte of de hieraan gerelateerde diensten.

De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

 

Veiligheidsmaatregelen

 

“Dierenarts aan huis” heeft veiligheidsmaatregelen uitgewerkt die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de ongewenste kennisgeving aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kan “Dierenarts aan huis” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

Deel de aanmeldgegevens voor Uw private ruimte niet met mensen die U geen toegang wenst te geven tot uw private ruimte. U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van uw private ruimte vanop de computer waarmee u werkt, van uw IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 

Wijzigingen van dit privacybeleid

 

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste aanpassing van deze verklaring wordt onderaan op deze pagina aangegeven.

 

Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker het gebruik van zijn private ruimte onmiddellijk stop te zetten en ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen.

 

Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

 

Versiedatum van dit document: 24/5/2018

Call Now Button